قوانین

ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور

ازدواج ایرانیان مقیم خارج

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ، از نظر ﻧﮑﺎح، باید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل کنند و اصل ازدواج خود را باید در چارچوب قوانین کشور ایران پیش ببرند. در صورتی که از نظر ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ازدواج، ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮری هستند که سند ازدواج در آن جا تنظیم می شود.

ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور در حضور مامورین کنسولی یا نمایندگان سیاسی در سفارت کشور ایران

برای ثبت ازدواج اﯾﺮاﻧﯿﺎن مقیم ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر این امکان وجود دارد که در حضور ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان انجام شود اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ هیچ الزامی  برای این کار وجود ندارد.

ازدواج ایرانیان مقیم خارج

صلاحیت کنسولگری ایران در خارج برای ثبت ازدواج در صورتی که یکی از زوجین ایرانی و دیگری خارجی باشد

ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﯾﺮان ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ اﺟﺎزه ثبت ازدواج را در کشور های خارجی دارد که ﻫﺮ دو ﻃﺮف ازدواج اﯾﺮاﻧﯽ باشند.

ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور _موانع موجود برای ازدواج یک زن ایرانی

موانع موجود برای ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد خارجی غیر مسلمان

تنها در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ، زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ازدواج کند. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ازدواج زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻤﻨﻮع است.

موانع موجود برای ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد ایرانی غیر مسلمان

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن، اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻤﯽ تواند ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن ازدواج زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ( ﺧﻮاه ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ خارجی)  ممنوع است.

موانع موجود برای ازدواج یک زن ایرانی با یک مرد خارجی مسلمان

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ازدواج زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ او ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زن اﯾﺮاﻧﯽ از اقلیت های دﯾﻨﯽ(ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن) ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ازدواج ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ از دوﻟﺖ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور _شرایط ازدواج مرد مسلمان ایرانی با زن غیر مسلمان خارجی

در خصوص ازدواج مرد مسلمان ایرانی با زن غیر مسلمان خارجی ﻣﻨﻌﯽ وﺟﻮد ندارد. اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ازدواج ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ رﺳﻤﯽ و ﻣﺤﺼﻠﯿﻦ دوﻟﺘﯽ (مانند کارمندان وزارت امور خارجه) را ﺑﺎزﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺖ، ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻨﺪ.

ازدواج زن ایرانی در خارج

اثر حقوقی ازدواج زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ﯾﺎ ازدواج ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺪون اﺟﺎزه دوﻟﺖ در ﺧﺎرج 

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ازدواج زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن (ﺣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮ ﻣﺮد اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻢ باشد) باطل است  و اﺛﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ ﺑﺎر نیست.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﺟﺎزه ﻣﺨﺼﻮص از ﻃﺮف دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ ﻻزم ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺎز ﻫﻢ اﺛﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ ازدواج ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﯽ ازدواج ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﭼﻨان چه ﺳﻨﺪ ازدواج در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ در اﯾﺮان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪارد. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ازدواج ﻣﺰﺑﻮر، ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ازدواج ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وارث ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور _ازدواج اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻏﯿﺮشیعه، ﯾﻌﻨﯽ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن اﻫﻞ ﮐﺘﺎب ﻣﺜﻞ ﯾﻬﻮدی، ﻣﺴﯿﺤﯽ، زرﺗﺸﺘﯽ، از ﺣﯿﺚ ازدواج و ﺳﺎﯾﺮ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮاﻋﺪ و ﻋﺎدات ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. به عبارتی ﻫﺮﮔﺎه در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ آﻧﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد، ﭼﻮن آن ها ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ بنابراین اﺣﮑﺎم ﺧﺎص دین و مذهب آن ها ﺟﺎری ﺧﻮاﻫﺪ شد.

ازدواج مرد ایرانی در خارج

مثالی از ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور

به عنوان مثلا در صورتی که یک دختر و پسر ایرانی قصد ازدواج در کشور ایتالیا را دارند، حتما باید از قوانین مربوط به ازدواج که در قانون مدنی ایران آمده است، پیروی کنند.

فرضا اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺎﺷﺪ، ازدواج در خارج از کشور برای  او هم باید با ﺟﺎزه پدرش صورت بگیرد؛ یا برای ازدواج شرط است که ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ازدواج ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ازدواج آﻧﺎن در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *