Making domestic and international contracts - تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی

تنظیم قراردادها که از موضوعات غیر قابل اجتناب روابط بازرگانی واجتماعی است، با پیچیدگی های فراوانی روبرو می باشد. چگونگی تنظیم یک قرارداد بر پایه رعایت منافع طرفین و داشتن آگاهی کامل در قبول تعهدات مندرج در قرارداد با حفظ اصول مورد نظر از مواردی است که دقت و احاطه برآن کاملا ضروری و حیاتی است.

دفتر وکالت ما با بهره گیری از متخصصین حقوق داخلی و بین الملل دارای سال ها تجربه در انعقاد قراردادهای داخلی و بین المللی هستند به موکلین خود این اطمینان خاطر را می دهد که با استفاده از یک تیم حقوقی مسلط به زبان انگلیسی ، امکان انعقاد یک قرارداد کاملا صحیح و حقوقی ، که در آن ضمن حفظ منافع تجاری موکل ، جنبه های قانونی قرارداد نیز لحاظ گردیده باشد ، فراهم گردد.