دعاوی حقوقی و تجاری

ما نماینده شما هستیم تا از حقوق خود در کلیه مراحل دادرسی در مقابل دادگستری  ایران محافظت کنید و بتوانید مطالبات خود را وصول نمایید:

1/ قبل از دعوا

2/ ایجاد یک استراتژی قضایی

3/ اقدامات موقت و پیشگیرانه

4/ مذاکره

5/ وکالت در دادگاه

6/ تشخیص دعوا و دفاع

7/ اجرای حکم در دادگاه ها