قوانین

نفقه و خرجی کودک در کانادا

طلاق در کانادا

تعریف خرجی (نفقه) کودک

“خرجی کودک” پولی است که یک ولی بعد از طالق به ولی دیگر می دهد تا به وسیله آن فرزندان از نظر مالی تامین شوند.

مسئولیت تأمین مالی فرزندان بعد از جدائی یا طلاق

از نظر قانونی فرزندان باید از حمایت و پشتیبانی هر دو ولی خود برخوردار شوند و هر دو ولی در باره فرزند خود مسئولیت دارند و طلاق زوجین باعث نمی شود که این مسئولیت از گردن یکی از آن ها ساقط شود.

طلاق در کانادا

زمانی که یکی از زوجین قصد ندارد از دیگری خرجی کودک را دریافت کند:

نفقه کودک ، حق او است و قانونا باید آن را دریافت کند. چنانچه قاضی  از وجود ترتیبات الزم برای ادامه حمایت مالی فرزند به اطمینان نرسد، ممکن است اصلا حکم طلاق را صادر نکند.

نحوه محاسبه خرجی کودک در کانادا

با استفاده از معیارهایی خرجی و نفقه کودک محاسبه می شود. معیارهای تعیین خرجی کودک مجموعه ای از مقررات و تعدادی جدول می باشد که قانون هستند.

  1. معیارهای فدرال خرجی کودک(مقررات مطابق با قانون طلاق)
  2. معیارهای استانی/منطقه ای (مقررات مطابق با قوانین استان یا منطقه)

در مورد این که از کدام یک از این ها می توان استفاده کرد، کاملا به وضعیت زوجین بستگی دارد.

  • معیارهای فدرال خرجی کودک در کانادا (معیارهای فدرال)

معیارهای فدرال نفقه کودک در کانادا در تمام موارد طلاق قابل اعمال هستند، بجز در مواردی که زوجین در یک استان مشخصی در کانادا زندگی کنند. نیو برانزویک، منیتوبا و کبک استان های مشخصی هستند که در صورت زندگی هر دو والدین در آن ها، معیارهای مخصوص به خود را دارند

  • اگر والدین کودک هیچگاه با هم ازدواج نکرده باشند و وقتی که والدین متأهل از هم جدا می شوند ولی طلاق نمی گیرند، از معیارهای استان یا منطقه استفاده خواهد شد.

تفاوت بین معیارهای فدرال و معیارهای استانی/منطقه ای کانادا

تمام استان ها و مناطق دارای معیارهای خرجی کودک در کانادا هستند. که این معیارها به معیارهای فدرال شباهت زیادی دارد، به جز کبک، که الگوی مخصوص به خود را برای خرجی کودک در کانادا دارد.

قوانین و مقررات شاید در برخی حوزه های قضائی کانادا مقداری با هم متفاوت باشند. اما همه آن ها، به استثنای کبک از جداول فدرال استفاده می کنند، پس زیر ساخت همه آن ها یکسان خواهد بود.

خرجی کودک در کانادا

تعیین هماهنگی های لازم برای خرجی  و نفقه کودک در کانادا توسط والدین

معیارهای خرجی کودک در کانادا ، متون قانونی برای تعیین مقدار نفقه کودک وجود دارد. در جایگاه والدین، هر دو نفر شاید تصمیم بگیرند که مقدار دیگری نفقه – کمتر یا بیشتر – برای آن ها و فرزندشان مناسب تر است. یعنی والدین می توانند خودشان تصمیم گیرنده باشند.

در صورتی که از قاضی برای تعیین نفقه کودک در کانادا کمک گرفته شود، قاضی بر اساس معیار هایی این مقدار را تعیین خواهد کرد. مگر این که تسهیلات خاصی به نفع کودک وجود داشته باشند.

به عنوان مثال اگر یکی از والدین کودک یکی از دارائی های خود مانند خانه یا خودرو را بدون انتظار جبران به زوج دیگر واگذار کند، این کار به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع کودک می تواند باشد. والدین ممکن است به هنگام جدایی و تصمیم گیری در رابطه با نفقه کودک این نوع تسهیلات ویژه را در نظر داشته باشند.

زمان به پایان رسیدن پرداخت خرجی کودک در کانادا

ممکن است در صورتی که حکم نفقه کودک در کانادا یا توافق نامه کتبی را دارا باشید، زمان پایان پرداخت خرجی کودک در آن ذکر شده باشد.

بعنوان مثال شاید در حکم نفقه یا توافق نامه کتبی شما تعیین شده باشد که پرداخت نفقه کودک بعد از رسیدن کودک به سن خاصی پایان خواهد یافت. اگر تاریخ پایان پرداخت خرجی در حکم خرجی کودک یا توافق نامه شما ذکر نشده باشد، الزام به پرداخت خرجی کودک تا زمانی که حکم توسط دادگاه تغییر نکرده و یا شما و سرپرست دیگر توافق خود را تغییر ندهید ادامه خواهد داشت.

نفقه کودک در کانادا

نحوه پرداخت نفقه کودک در کانادا

عموما نفقه کودک به ولی دیگر پرداخت می شود، نه به خود کودک. در موارد نادر، قضات شاید دستور بدهند که به کودکی که دیگر از لحاظ سنی به بلوغ رسیده است و یا از آن سن گذشته است پرداخت خرجی کودک مستقیماً به خود او انجام شود. قضات برای تصمیم گیری در مورد مناسب بودن پرداخت مستقیم نفقه به کودک، وضعیت خانواده را بررسی خواهند کرد.

پرداخت نفقه به فرزندان ازدواج قبل، در صورت داشتن فرزند از ازدواج مجدد

همواره والدین باید نیاز های مالی فرزندان خود را تامین کنند، حتی اگر دوباره ازدواج کرده باشند ومسئولیت های خانوادگی جدیدی بر عهده گرفته باشند.

تغییر میزان نفقه کودک در کانادا

پرداخت خرجی کودک در کانادا در حکم پرداخت خرجی کودک ذکر شده است و تا زمانی که توسط دادگاه و قاضی تغییر نکند، طبق روال قبل باید پرداخت شود.

چنانچه ادعای عسر و حرج یا دشواری قابل توجهی، توسط دادگاه قابل قبول باشد، قاضی ممکن است مقدار خرجی کودک را تغییر دهد. شرایطی که می توانند منجر به عسر و حرج شوند، شامل داشتن مسئولیت برای تأمین فرزندان جدید در ازدواج مجدد نیز هست. برای تعیین این که آیا یک ولی یا کودک، دشواری های قابل توجه تحمل می کند یا خیر، دو مرحله وجود دارد:

  1. ابتدا باید نشان داده شود که به دلیل شرایطی که وجود دارد، پرداخت مقدار خرجی کودک در کانادا که تعیین شده، بسیار سخت است.
  2. بعد از آن استاندارد زندگی هر دو خانوار توسط دادگاه با هم مقایسه خواهد شد تا مشخص شود آیا استاندارد زندگی خانوار شخص خواستار تغییر خرجی کودک پایین تر از استاندارد زندگی خانوار سرپرست دیگر است یا خیر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *