اجاره اماکن مسکونی و استفاده تجاری از آن

اجاره اماکن مسکونی و استفاده تجاری از آن در این پرونده خواهان، دعوی تخلیه ید به طرفیت خوانده طرح و اقامه کرد و مستند دعوی خود را کپی...

ادامه مطلب

ازدواج ایرانیان مقیم خارج

ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ، از نظر ﻧﮑﺎح، باید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل کنند و اصل ازدواج خود را باید در چارچوب قوانین کشور ا...

ادامه مطلب

12