ازدواج ایرانیان مقیم خارج

ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور

اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ، از نظر ﻧﮑﺎح، باید طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل کنند و اصل ازدواج خود را باید در چارچوب قوانین کشور ا...

ادامه مطلب